PROMOCJA „KUP WYBRANY GRILL WĘGLOWY I ODBIERZ DARMOWY ZESTAW DO ROZPALANIA RAPIDFIRE”

Regulamin udziału w promocji „KUP WYBRANY GRILL WĘGLOWY I ODBIERZ DARMOWY ZESTAW DO ROZPALANIA RAPIDFIRE” („Regulamin”).
I. Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „KUP WYBRANY GRILL WĘGLOWY I ODBIERZ DARMOWY ZESTAW DO ROZPALANIA RAPIDFIRE” („Promocja”) jest Weber-Stephen Polska sp. z o.o, ul. Mieczysława Pożaryskiego 32,

04-703 Warszawa, zwana dalej Organizatorem bądź Weber. Strona internetowa Organizatora jest dostępna pod adresem: www.weber.com/PL. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: service- PL@weber.com.

2. Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14.06.2024 r. o godz. 00:00 do dnia 20.07.2024 r. o godz. 23:59 (Czas Trwania Promocji) lub do wyczerpania zapasów promocyjnych.
3. Promocja obowiązuje w wybranych punktach sprzedaży autoryzowanych sprzedawców Weber na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej („Punkty Promocji”). Lista Punktów Promocji jest dostępna na stronie internetowej organizatora, pod adresem: https://www.weber.com/PL/pl/wyszukiwarka-sklep%C3%B3w/.

4. Celem Akcji jest promocja i reklama Organizatora i produktów marki Weber oraz umożliwienie zdobycia Nagród przyrzeczonych w Promocji.

II. Warunki uczestnictwa i przebieg promocji:

 1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich osób pełnoletnich mieszkających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które w okresie promocyjnym dokonały zakupu nowego grilla spośród modeli wymienionych w punkcie 3. poniżej u wybranego autoryzowanego sprzedawcy Weber („Uczestnik”), z tym zastrzeżeniem, że pracownicy Organizatora i firm z nim powiązanych tj. Weber-Stephen Polska sp. z o.o. (innych spółek kapitałowo powiązanych z Weber) jak również osoby pozostające z nimi w stosunku cywilnoprawnym oraz ich krewni (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice każdego z małżonków, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe ze wskazanymi powyżej osobami) nie są uprawnieni do wzięcia udziału w promocji.
 2. Bezpłatny zestaw do rozpalania kominowego Rapidfire („Nagroda”) zostanie przekazany przez autoryzowany punkt sprzedaży Weber w momencie zakupu wybranego grilla węglowego Weber Master Touch lub Performer w Czasie Trwania Promocji.
 3. Lista grilli uczestniczących w promocji:
Nazwa grillaNumer SKUNumer SKU gratisowego zestawu
Master-Touch GBS E-5750 BLK EU1470100417631
Master-Touch GBS SE E-5755 BLK EU1480100417631
Master-Touch Premium E-5770 BLK EU1730100417631
Master-Touch Premium SE E-5775 BLK EU1740100417631
Master-Touch GBS C-5750 OCEAN BLUE EU1471600417631
Performer GBS 57cm1530100417631
Performer Premium GBS 57cm1540100417631
Performer Deluxe GBS 57cm1550100417631
 1. Uczestnicy nie są uprawnieni do wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze.

  III. Postępowania reklamacyjne
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji uczestnicy winni zgłaszać na adres e-mail: service-pl@weber.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

IV. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane są tylko w przypadku złożenia przez Uczestnika pisemnej reklamacji i z poszanowaniem obowiązujących przepisów regulujących kwestię zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 poz. 1000).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy pod adresem e-mail: privacy.emea@weberstephen.com.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda Uczestników na udział w Promocji oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do
  rozpatrzenia reklamacji.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozpatrzenia reklamacji i przedawnienia ewentualnych roszczeń chyba że uczestnik promocji wyraził wyraźną zgodę na wykorzystanie danych do innych celów określonych odrębnie.
 7. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich
  danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe,
  podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa.
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.
 10. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w związku z zarejestrowanym przez uczestników promocji identyfikatorem Weber ID można znaleźć w polityce prywatności na naszej stronie internetowej www.weber.com.

V. Pozostałe postanowienia

 1. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z organizowaniem i uczestnictwem w Promocji jest prawo polskie.
 2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane w całości lub w części za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. W takiej sytuacji nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania postanowienie zostanie zastąpione właściwym przepisem prawa.
 3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 4. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.
Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0